ALGEMENE VOORWAARDEN


 Aanmelding bij Karkach Gym
 
• Aanmelding voor lidmaatschap bij Karkach Gym geschiedt door zich te in te schrijven/ registeren middels de link: https://karkachgym.sportbitapp.nl/cbm/account/aanmelden/.
of via onze website: www.karkachgym.nl 

• Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

• Bij inschrijving / registratie als lid, gaat u in eerste instantie een contractperiode aan van 3 maanden. Waarna deze dan maandelijks opzegbaar is. Met in achtneming van 1 maand opzegtermijn.

• Indien betaling uitblijft wordt de toegang tot de sportschool per direct geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De volledige vordering zal uit handen worden gegeven en alle incassokosten gerechtelijk en buitengerechtelijk worden in rekening gebracht aan het lid.
 
• Opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand van de contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalender maand. De opzegging dient via de sportbit plaats te vinden. Indien er géén  opzegging via de sportbit is ontvangen, wordt het lidmaatschap iedere abonnementsperiode stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode ( 1 maand) . Deelnemer ontvangt van Karkach Gym een bevestiging van de opzegging. Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs. Opzeggingen op andere wijze of bij andere personen (trainers) worden als nietig beschouwd. Betalingsverplichting vervalt niet bij opzegging als er nog betalingsverplichting bestaat.
 
• Betalingen worden niet geretourneerd, en zijn persoonsgebonden.

• Wanneer het abonnementsgeld niet tijdig door Karkach Gym is ontvangen heeft Karkach Gym het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

• Karkach Gym is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen.

• Gedurende de schoolvakanties is de zaal dicht en wordt er niet getraind. Tenzij…

• Een WA –verzekering is verplicht !!


Huis en gedrag regels Karkach Gym Vlissingen Gedragsregels voor het lid:

Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; Dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de Gym als die van de sporter.
Er is respect voor onze partner (en zijn/ haar niveau).
We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet. Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat.
De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen, is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan om buiten de GYM, bvb op straat het muay Thai/ kickboksen te gebruiken, het is alleen ter zelfverdediging toegestaan, ook is het niet toegestaan om zonder toestemming van de Trainers buiten Karkach Gym Vlissingen ergens anders mee te trainen.
De trainers van Karkach Gym beslissen of iemand wordt toegelaten als lid en tot welk niveau, de leden zijn gehouden tot het betalen van een bijdrage (maandelijks of per les), de trainers zijn bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
Bij het niet naleven van de huisregels volgt schorsing voor onbepaalde tijd, wat gevolgd kan worden door royering als lid.
Iedereen betreedt de zaal in 5 a 10 minuten voor aanvang training in sportkleding.
De zaal wordt niet betreden met buiten schoeisel.
Het is tijdens de trainingen niet toegestaan om sieraden te dragen en gebruik van mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen.
Leden die trainingen vroegtijdig wensen te verlaten vragen toestemming aan de trainer.
Bij het begin of het einde van een oefening zal men steeds uit beleefdheid en respect voor de tegenstander, zijn partner groeten.
Voor de training en na de training dient men zich op te stellen.
De nagels van de vingers en de tenen dienen kort geknipt te zijn.
Wie laat komt wacht tot de trainer toestemming geeft om de les mee te mogen deelnemen.
Als de trainer wat aan het uitleggen is, wordt er geluisterd en gaat men niet meer door met de oefening.
Onder de training wordt niet gekletst, behalve om wat uit te leggen en corrigeren. Indien men om wat voor reden de training niet vol kan houden, gaat men niet zonder toestemming op de bank zitten.

Gedragsregels voor de trainer: De trainer: 
Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
Brengt leden passie bij voor de sport. is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
Zorgt dat de Gym na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen. Ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen. Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau. heeft aandacht voor fair Play.
Ziet erop toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon.
Ziet erop toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan.
Zorgt er voor de huisgedragsregels voor de leden na geleefd worden.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid:
De ouder:  is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
Ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
Spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

Aansprakelijkheid:
• Deelname aan de lessen, activiteiten en het gebruiken van apparatuur en materialen van Karkach Gym of locatiehouder, geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
Karkach Gym is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d. 
• Karkach Gym kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit de trainingen, een ongeval, letsel of anderszins van welke aard dan ook. 
• Karkach Gym is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens de lessen of activiteiten. 
Ook niet als op verzoek van lid eigendommen van lid of van derden in bewaring is gegeven. 
• Deelnemer is aansprakelijk voor schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Karkach Gym of aan derden. 
Schade zal worden verhaald op de deelnemer. 
• Indien een deelnemer tijdens de les/ trainingen iemand verwondt dan kunnen eventuele schade/ kosten worden verhaald op veroorzaker, daarom wordt een WA verzekering verplicht gesteld. 


[email protected] Tel: 06 211 28 409 KVK-nummer: 67978843
IBAN: NL66 RABO 0151 2865 66